List of states:

[AL] Alabama
[AK] Alaska
[AZ] Arizona
[FL] Florida
[GA] Georgia
[HI] Hawaii
[ID] Idaho
[IN] Indiana
[IA] Iowa
[KS] Kansas
[ME] Maine
[MT] Montana
[NV] Nevada
[OH] Ohio
[OR] Oregon
[TX] Texas
[UT] Utah
[VT] Vermont
[WY] Wyoming

List of cities in Kansas:

Agra, KS 67621
Alma, KS 66401
Arma, KS 66712
Bern, KS 66408
Cuba, KS 66940
Edna, KS 67342
Erie, KS 66733
Ford, KS 67842
Gem, KS 67734
Goff, KS 66428
Gove, KS 67736
Home, KS 66438
Hope, KS 67451
Hoyt, KS 66440
Iuka, KS 67066
Lane, KS 66042
Lebo, KS 66856
Leon, KS 67074
Linn, KS 66953
Neal, KS 66863
Olpe, KS 66865
Park, KS 67751
Peck, KS 67120
Peru, KS 67360
Rago, KS 67128
Rice, KS 66901
Rock, KS 67131
Tyro, KS 67364